Print:

Wat betekent de persoonlijke gezondheidsomgeving voor gegevensuitwisseling in de zorg?

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Vergeet het landelijke elektronisch patiëntendossier, de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is de toekomst. Met dit initiatief krijgen burgers – als ze dat willen – via een app inzicht, regie en controle over hun gezondheidsgegevens. Mark Elstgeest van MedMij vertelt wat dit betekent voor consumenten, zorgverleners en IT-aanbieders – en welke kansen en uitdagingen er liggen.

 

De overheid besloot in 2011 de ontwikkeling van het landelijke elektronisch patiëntendossier stop te zetten. Maar patiënten krijgen wel steeds meer toegang tot hun medische gegevens. Zo geldt het recht op inzage uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook voor zorginstellingen. Bovendien treedt in 2020 de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking, die burgers het recht geeft om bij elke zorgverlener te vragen om elektronische inzage in het medisch dossier en een digitaal afschrift ervan. ” Maar als je bij al je zorgverleners afzonderlijk je gegevens moet opvragen en je krijgt al je informatie op verschillende manieren binnen, hoe krijg je dan als patiënt een goed overzicht? Vanuit die gedachte is in 2016 het programma MedMij gestart”, vertelt Mark Elstgeest, programmamanager van MedMij en gastdocent van de praktijkcursus Gegevensuitwisseling in de Zorg.

Het programma MedMij – een samenwerking tussen Patiëntenfederatie Nederland, Nictiz en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport – heeft tot doel dat iedereen die dat wil, kan beschikken over een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Gezondheidsgegevens zoals medicatie, inentingen en laboratoriumuitslagen die nu nog in de computers van verschillende zorgverleners zijn opgeslagen, komen via de PGO onder handbereik van de patiënt. “Elke burger die dat wil krijgt straks via een veilige en betrouwbare ICT-oplossing, zoals een online portal of app, de mogelijkheid om de eigen gezondheidsgegevens van alle zorgverleners te verzamelen en beheren. De patiënt kan ook beslissen om zelf data te delen met zorgverleners.”

Standaarden en afspraken

MedMij zorgt er met een set informatiestandaarden voor dat de PGO’s en de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders op een eenduidige manier met elkaar kunnen communiceren. Leveranciers van PGO’s en zorginformatiesystemen die op de MedMij-manier willen uitwisselen, zijn verplicht te voldoen aan de spelregels van het programma, die bijvoorbeeld gaan over de versleutelde uitwisseling en de beveiligde opslag van de medische gegevens. “Wij bouwen dus zelf geen PGO’s, maar zetten het raamwerk neer waarmee de markt aan de slag kan”, verduidelijkt Elstgeest. “De randvoorwaarden die we definiëren gaan over de standaarden voor gegevensuitwisseling, de financiering en het zogenoemde afsprakenstelsel.” Elke marktpartij die een PGO wil aanbieden committeert zich aan deze afspraken. Het gaat om afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, communicatief, semantisch en technisch gebied, zodat patiënten en zorgaanbieders op een veilige manier gegevens kunnen uitwisselen.

Inmiddels hebben zich al zo’n zeventig partijen gemeld om het MedMij-label te behalen. Onder burgers is MedMij nog grotendeels onbekend, maar daarin komt binnenkort zeker verandering, zegt Elstgeest, die er sinds 2017 programmamanager is. “MedMij zal bijvoorbeeld de namen publiceren van partijen die voldoen aan ons afsprakenstelsel, zodat iedereen zelf een aanbieder van een PGO kan kiezen.”

Vertrouwen als succesfactor

Een belangrijke uitdaging voor de komende periode is de implementatie van de technische en organisatorische randvoorwaarden voor PGO’s, ziet Elstgeest. “Er moeten bijvoorbeeld koppelingen komen tussen systemen van zorgaanbieders en processen voor gegevensuitwisseling worden ingericht. Daarnaast moeten procedures voor gegevensuitwisseling tussen patiënten en artsen een plek krijgen binnen de bestaande werkwijzen in de zorg. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een arts met een patiënt afspreekt om wekelijks zelf een bloeddrukmeting uit te voeren, waarna de resultaten hiervan via de PGO worden gedeeld en geanalyseerd.”

Tegelijkertijd is het vertrouwen van consumenten en zorgverleners in PGO’s een cruciale succesfactor. “Verschillende onderzoeken tonen aan de er veel behoefte is aan PGO’s, maar we weten het natuurlijk pas zeker als er PGO’s zijn. Daarnaast moeten we het vertrouwen opbouwen dat de systemen veilig en betrouwbaar zijn. Security en privacy zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. We hanteren hiervoor de wettelijke eisen, maar in de zorg is de ontsluiting van data en systemen nog niet ingebakken. Gelukkig zien we wel steeds meer draagvlak ontstaan: veel artsen zijn behoorlijk gefrustreerd over het gebrek aan gegevensuitwisseling binnen de zorg – en het dubbele werk en de verspilling waartoe dat kan leiden.”

De waarde van PGO’s is voor Elstgeest duidelijk. “Het zorgt voor beter geïnformeerde patiënten, die een goede gesprekspartner zijn voor artsen. Zorgprofessionals krijgen daardoor een completer beeld van de zorgvraag en kunnen betere zorg leveren. En patiënten gaan op een positieve manier aan de slag met hun gezondheid, ook preventief. En we weten allemaal dat preventie uiteindelijk de allerbeste zorg is.”

Alles weten over de persoonlijke gezondheidsomgeving en andere actuele ontwikkelingen in gegevensverwerking in de zorg? Volg dan de driedaagse praktijkcursus Gegevensuitwisseling in de Zorg.

Gegevensuitwisseling in de Zorg | IIR

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.