Print:

Toenemende druk op het buisleidingennetwerk: Hoe gaan we hiermee om en hoe waarborgen we de veiligheid?

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Interview met Frans Driessen, directeur VELIN

Nederland heeft een leidingnetwerk van meer dan 115.000 kilometer. “En daar moeten we erg zuinig op zijn. We moeten scherp letten op alle werkzaamheden in de buurt van die leidingen om beschadigingen en ongelukken te voorkomen,” vertelt Frans Driessen, directeur van VELIN. “De werkzaamheden aan de infrastructuur nemen steeds meer toe. De stijging van het aantal kabels, windmolens, maar ook grote evenementen waarbij lange haringen in de grond worden geslagen, vormen een bedreiging voor ons leidingnetwerk.”

Nationaal Buisleidingen Platform | IIR

 

Bij VELIN (Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland) zijn 26 bedrijven aangesloten die samen over ongeveer 22.000 kilometer buisleidingen binnen Nederland beschikken. Hiervan is 15.500 kilometer hoge druk buisleiding voor het langeafstandstransport van gassen en 6.000 kilometer voor het langeafstandstransport van aardolie, aardolieproducten en andere chemicaliën.

Wat is de rol van VELIN op het gebied van graafschade reductie?

“De rol van VELIN is om technische ontwikkelingen en incidenten onder leden te delen om hiervan te leren,” legt Driessen uit. “Daarnaast willen we ontwikkelingen faciliteren, we zijn een platform om kennis te delen. Zo werken we in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen met de Universiteit van Twente, aan onderzoeken die graafschade reductie mogelijk maken. Dit zijn onderzoeken van jaren, maar we zijn nu in een afrondende fase. Volgend jaar willen we werkbare oplossingen aandragen en randvoorwaarden met de keten vaststellen.”

“Een ander project van VELIN is het ondersteunen van de stichting Machinistenopleiding in Harderwijk. We willen toekomstige machinisten bewust maken van wat er zich allemaal onder de grond bevindt en wat de gevolgen zijn als er iets wordt geraakt. Dit doen we door in kaart te brengen wat er aan middelen beschikbaar is om kabels en leidingen op te sporen. Maar ook met bijdrages aan lesmateriaal en met het inrichten van een proef op hun terrein.”

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe omgevingswet?

De graafschade is echter niet de enige uitdaging waar VELIN mee te maken heeft. Er is namelijk een nieuwe omgevingswet op komst die voor de nodige opschudding op het gebied van de Nederlandse leidingen zal gaan zorgen. “Voorheen werd er gekeken naar groepsrisico’s: hoeveel kans is er op slachtoffers bij een incident met leidingen of transport? Maar deze manier van veiligheidsdenken is aan het veranderen,” verklaart Driessen. “In plaats van groepsrisico’s, wil de overheid de focus nu op aandachtsgebieden leggen. Als er een incident met leidingen of transport is, hoe groot is de invloed van dit incident dan? Hierbij is het kans-onderdeel weg en wordt het vervangen door effect. En die effectgebieden zijn groot.”

“Voor burgers is dit een groot verschil. Bij een mogelijk incident ligt de nadruk niet langer op de vraag of er slachtoffers vallen, maar hoeveel slachtoffers er zouden kunnen zijn. En de gemiddelde burger zal het niet eens zijn met deze redenatie en de stelling ‘not in my backyard’ innemen. Er zal dan meer oog zijn voor de gevaarlijke stoffen in die leidingen, dan voor het feit hoe goed we voor de leidingen en hun inhoud zorgen.”

Wat is de rol van VELIN bij deze nieuwe omgevingswet?

“Er komt nu een discussie op gang over leidingen die al veilig waren,” vertelt Driessen. “Dan kun je met goede argumenten komen, maar als emoties gaan overheersen verlies je. VELIN wil zorgen voor veiligheid. Door de aandachtsgebieden op een andere manier in te steken, hopen we de overheid op andere gedachten te kunnen brengen.

“Het is zoeken met de nieuwe wetgeving. VELIN wil deze wetgeving onder de aandacht brengen en op een positieve manier oplossingsrichtingen aanbrengen. We hoeven niet allemaal door dezelfde deur, maar we moeten uiteindelijk wel samen door dezelfde grond. Daarbij willen we niet een te groot ruimtebeslag leggen of ontwikkelingen beperken, maar veiligheid moet wel op de juiste wijze benaderd worden om incidenten te voorkomen.”

Waarom is de nieuwe geofencing tool van belang om incidenten te voorkomen?

“Kijk, minder leidingen gaan er niet komen,” vertelt Frans Driessen verder. “Maar een verschuiving in de inhoud zal er wel komen. Op de langere termijn zullen voornamelijk andere typen producten via die leidingen vervoerd gaan worden, zoals aardgas en waterstofmengsels. Ook die stoffen moeten op een goedkope manier uitgewisseld worden. En om dat te kunnen blijven faciliteren moeten we zorgvuldig met onze leidingen omgaan.”

“Daarom zijn we samen met de Universiteit van Twente bezig met de ontwikkeling van een geofencing tool. Dit is een applicatie voor tablet of smartphone die weergeeft waar alle kabels en leidingen zich bevinden. Daarnaast is er een graafapp waarmee ook foto’s en documenten gedeeld kunnen worden om communicatiefouten tegen te gaan. Er zijn al wel graafapps beschikbaar, maar die zijn te omslachtig. En de geofencing tool die we met de Universiteit van Twente ontwikkelen zal een stuk goedkoper, en daarmee toegankelijker zijn dan de nu beschikbare applicaties. Op deze manier maken we de kans op ongelukken met leidingen kleiner.”

Wilt u meer weten over alle ontwikkelingen binnen de buisleidingenindustrie? Of bent u benieuwd naar het toekomstperspectief van buisleidingen? Kom dan op 19 & 20 maart naar het Nationaal Buisleidingen Platform en ga in gesprek met leidingeigenaren, netbeheerders en andere betrokken partijen.

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.