Print:

SFTR, de grootste uitdaging voor RegTech tot dusver

Ferdinand Peelen , Business Development Manager

LinkedIn profiel

Met Securities Financing Transactions Regulation wijst de Europese Commissie naar een segment van de markten dat tot dusver het lichtst gereguleerd bleef. Alsof haar machtige vinger op een kaart blijft rusten op het laatst overgebleven dorpje in Gallië waar de Asterix en Obelixen van de repo- en securities finance handel ongestoord, en ongerapporteerd hun bestaan voortzetten alsof de globale financiële crisis nooit bestaan heeft.

 

Net als in de verhalen van Goscinny is de reden voor het feit dat dit segment onaangeroerd bleef wellicht omdat het opleggen van de wil van de politieke machthebbers over deze ongereguleerde vrijbuiters qua complexiteit en moeilijkheidsgraad verreweg het meest uitdagend is.

Het is een ondoorzichtige wereld van schaduwbankieren die weliswaar een hele positieve rol speelt in het verstrekken van alternatieve bronnen van krediet en afdekken van risico’s, maar daarnaast wordt beschouwd als een bron van mogelijke financiële instabiliteit en systematisch risico.

De uitdagingen die gepaard gaan met de implementatie van SFTR worden in ieder geval een beetje verlicht door de opgedane ervaring met de European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) in de derivatenmarkt. Deze biedt een blauwdruk van veel van de te vermijden valkuilen.

Niettemin, de rapportage vereisten van SFTR zijn formidabel. De startdatum van de rapportage zal in 2020 zijn maar het is van essentieel belang dat bedrijven aan het werk gaan om de verzameling van gegevens die nodig is specifiek in kaart te brengen.

Nog meer hete alfabet soep van regelgeving

Onder zowel de buy-side en sell-side van de financiële dienstverlening bestaat een zekere ergernis dat men nog meer hete alfabet soep van regelgeving krijgt opgediend. SFTR zal gevolgen hebben voor alle bedrijven die actief zijn in repo, securities lending en sell- en buyback markten. Met uitzondering van kleine niet-financiële entiteiten (NFC-).

Omdat dit zich uitstrekt tot alle branches, ongeacht locatie, is de nieuwe verordening ook van toepassing voor elke wederpartij die buiten de EU gevestigd is en handeldrijft via een EU-filiaal. Terwijl het onvermijdelijk een extra laag van kosten en tijd zal toevoegen, is SFTR een noodzakelijke bouwsteen voor versterking van beleggersbescherming.

Het grootste gedeelte van SFTR zijn de effectenfinanciering transacties (SFT), grofweg gedefinieerd als elke transactie waarbij effecten worden gebruikt om geld te lenen of uit te lenen. De definitie van SFT’s in deze verordening bevatten geen derivatencontracten gedefinieerd onder EMIR, maar omvat transacties aangeduid als liquiditeitsswaps en collateral swaps. De belangrijkste en meest liquide hiervan is de markt voor repos. Deze bedraagt in Europa alleen al €6 biljoen, wat overeenkomt met ongeveer 13% van het totale EU-bankvermogen en 25% van uitstaande Europese obligaties.

Effecten-uitleen, het levensbloed van het hedgefund industrie, vormt ook een aanzienlijk deel van de bredere SFT-markt. Volgens de International Securities Lending Association (ISLA), bedroeg de waarde van wereldwijd uitstaande uitgeleende effecten € 1,8 biljoen eind 2016 tegenover een waarde van wereldwijd bruikbare activa van € 15 biljoen.

Een ander opvallende component van het SFT-universum die onder de nieuwe verordening zal vallen bestaat uit de al dan niet gedocumenteerde marge-leningstransacties.

De groei van de totale schaduwbanksector zijn door de Europese Commissie beschreven als “alarmerend” aangezien het nu wordt geschat op “bijna de helft” van het gereguleerde conventionele bankieren. Dit verklaart waarom, in de woorden van ESMA-Voorzitter, Steven Maijoor, “het brengen van transparantie en toezicht op de biljoenen markt van effectenfinancieringstransacties een belangrijke stap vormt in het dichten van de gaten in de regelgeving. Cruciaal voor de financiële stabiliteit.”

Meer specifiek heeft Maijoor gesteld dat verbeterde regelgeving transparantie zal bieden over het gebruik van effectenfinanciering-transacties en zal bijdragen aan het identificeren van risico’s op het hergebruik van onderpand. “Net zoals standaard repo, maakt het hergebruik en re-hypothecatie van onderpand een belangrijke bijdrage tot het soepel laten lopen van de wielen van effectenhandel, maar het brengt ook risico’s voor financiële stabiliteit met zich mee door de opbouw van leverage en toenemende financiële afhankelijkheid en verwevenheid tussen marktdeelnemers.” Het verhoogt dus het wederpartijrisico. Een risico waarvan de gevaren bruut werden onthuld tijdens de instorting van Lehman.

Deze zorgen vormen de drijvende kracht achter SFTR welke deel uitmaakt van een wereldwijd gecoördineerde inspanning geïnitieerd door de Financial Stability Board (FSB) om de financiële stabiliteit-risico’s te verminderen. Gebruikmakend van verbeterde transparantie en strengere en consistentere rapportage vereisten voor marktparticipanten.

De Europese Repo en Collateral Council (ERCC) waarschuwt; “De implementatie van deze regels wordt gezien als een van de belangrijkste operationele uitdagingen voor SFT-markten en kan alleen slagen door nauwe samenwerking van alle belanghebbenden.”

Niet goedkoop

Voor marktdeelnemers over de hele linie zal naleving van SFTR zal niet goedkoop zijn. Het in Londen gevestigde adviesbureau European Economics, heeft de totale kosten voor de industrie op een eenmalige basis van €150 tot €200 miljoen en tussen €45 en €60 miljoen aan jaarlijks lopende kosten ingeschat. Om dit in context te zetten is het waard om hieraan toe te voegen dat de totale jaarlijkse omzet van de euro repo-sector ongeveer €120 biljoen bedraagt.

Waar Asterix en Obelix op toverdrank vertrouwden om zich door de van hogerhand opgelegde uitdagingen heen te slaan zullen de bewoners van het florerende dorpje van repos, securities finance, hergebruik van- en hypotheekneming op, collateral moeten volstaan met een efficiënt proces waarin optimaal van RegTech gebruikt wordt gemaakt.

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.