Print:

Strategische gegevensuitwisseling om projecten beter af te kunnen stemmen

Rudi Zoet , Juridisch adviseur

LinkedIn profiel

De provincie Zuid-Holland is de meest dichtbebouwde provincie van Nederland. Ook in de ondergrond begint het inmiddels steeds drukker te worden, met name rondom de infrastructuurcorridors tussen de bebouwde gebieden. Regelmatig worden de bermen van wegen en vaarwegen benut voor kabels en leidingen met een transportfunctie.

Provincie Zuid-Holland: Gegevensuitwisseling in de praktijk
Net als de wegen en vaarwegen kennen de ondergrondse leidingen elk een eigen onderhouds- en vervangingscyclus. Vaak is onderlinge afstemming wel mogelijk, maar ontbreken de structuren waardoor partijen vroegtijdig met elkaar in contact kunnen treden. Toch is het van belang dat de provincie en de netbeheerders ruim van tevoren van elkaar weten wanneer er gewerkt wordt, om te voorkomen dat de grond onnodig vaak open gaat. Om die reden is de provincie in 2014 begonnen met het uitwisselen van strategische projectplannen met de netbeheerders. Door de werkzaamheden in tijd en plaats op elkaar af te stemmen, kunnen synergievoordelen worden gehaald. Hierdoor worden kosten teruggedrongen en blijft overlast beperkt (zoals verkeershinder, degeneratie van wegverharding en risico op graafschade). Tevens kan dankzij vroegtijdige afstemming al tijdens de initiatiefase van een infraproject een beeld worden gevormd van de aanwezige leidingen in de ondergrond. Hierdoor faciliteren we dat bij de variantenstudie een gewicht worden gegeven aan (de gevolgen van verlegging van) belangrijke buisleidingen.

Laagdrempelige gegevensuitwisseling met webservices
Het uitgangspunt van het initiatief is om de informatie-uitwisseling zo laagdrempelig mogelijk te laten verlopen. Door elk van de partijen zélf de projectgegevens te laten ontsluiten door middel van webservices, is er geen centraal beheer of bewerking van data benodigd. Ook zijn er geen ingewikkelde juridische overeenkomsten opgesteld, afgezien van een aantal essentiële spelregels. Door het gebrek aan diepgang waren partijen juist sneller bereidwillig om mee te doen: immers betreft het informatie waarvan juist zo kenmerkend is dat er sprake is van onzekerheden.  Een keerzijde hiervan is dat het actueel houden van gegevens en het in contact treden om overlappende projecten te bespreken, een uitdaging is gebleken. Juist dit ‘mensenwerk’ vergt nog veel aandacht in de toekomst. Ook kunnen de richtlijnen en regels die in voorbereiding zijn (o.a. WIBON) de vrijblijvendheid eraf halen.

Landelijke initiatieven ‘lopen langs elkaar heen’
Verder signaleren we dat er landelijk meerdere soortgelijke initiatieven zijn opgestart die grotendeels ‘langs elkaar heen lopen’.  Het aan elkaar koppelen van dergelijke initiatieven kan ertoe leiden dat kruisbestuiving van ideeën en technieken plaats vindt. Het is dus belangrijk om de discussie over gegevensuitwisseling een centraal (landelijk) platform te bieden.

Rudi Zoet is één van de deelnemers aan de paneldiscussie over ‘onderlinge communicatie’ tijdens het Buisleidingen Platform op 23 maart 2016.