Print:

IFRS 17 brengt Finance en Risk dichter bij elkaar

Yvonne Sijm , Director

LinkedIn profiel

De verzekeringssector maakt zich op voor de implementatie van IFRS 17. Daarbij wordt vooral veel aandacht besteed aan de al dan niet complexe modellering en de gevolgen voor het beleid. IFRS17 biedt echter ook een kans om de werelden van Finance en Risk dichter bij elkaar te brengen. Op die manier levert de implementatie van IFRS 17 meer toegevoegde waarde dan alleen het voldoen aan de regelgeving. De ervaringen uit andere delen van de financiële sector kunnen hierbij nuttig blijken. Yvonne Sijm, Director bij Zanders, vertelt.

Hoe verhoudt IFRS17 zich tot andere wet- en regelgeving in de financiële sector?

‘Een duidelijke trend in de wet- en regelgeving  voor de financiële sector is de toenemende mate van integratie tussen Finance en Risk. IFRS 17 en IFRS 9 geven het risicoperspectief een duidelijke plaats in de accounting wereld. Anderzijds vereist de prudentiële regelgeving (Solvency II, maar bijvoorbeeld ook in de bancaire Basel richtlijnen) een toenemende mate van reconciliatie met de financiële verslaglegging.’

Wat zien jullie bij Zanders als de grootste uitdaging bij de implementatie van IFRS 17?

IFRS 17 | IIR‘Er zijn sterke analogieën tussen Solvency II en IFRS 17, waardoor veel ervaringen en modellen van de eerste als basis dienen voor de laatste. Verschillen tussen beide zijn echter onvermijdelijk. Enerzijds vanwege de specifieke eisen, maar anderzijds ook vanwege de keuzes die verzekeraars zelf maken. Hoewel deze verschillen logisch en gerechtvaardigd zijn, zal er zowel intern als extern de behoefte ontstaan om de resultaten op elkaar aan te laten sluiten. Een dergelijke reconciliatie is achteraf vaak lastig te maken, omdat daar in het ontwerp van de datastromen en modellen geen rekening mee is gehouden. Wanneer reconciliatie vooraf als uitgangspunt wordt meegenomen, zijn de mogelijkheden voor aansluiting van de Solvency en IFRS cijfers er wel.’

De implementatie van nieuwe regelgeving is vaak een intensief traject en dus vooral erg kostbaar. In hoeverre biedt IFRS 17 ook kansen?

‘Ondanks de trend van verdere integratie, zijn Finance en Risk van oorsprong aparte werelden met hun eigen data, processen en systemen. Dit leidt regelmatig tot interne discussies over uitkomsten en een dure en inconsistente architectuur van databases, modellen en tooling. Deze situatie blijft in stand, doordat er vaak geen echte noodzaak is om veranderingen door te voeren. In die zin is IFRS 17 ook een kans. De hiervoor noodzakelijke wijzigingen bieden ook mogelijkheden om meteen efficiëntievoordelen en verdere consistentie te realiseren.’

IFRS 17 is specifiek voor verzekeringscontracten. In hoeverre kunnen verzekeraars dan lering trekken uit andere ervaringen?

‘De overlap tussen Solvency II en IFRS 17 vertoont bijvoorbeeld veel parallellen met het scheidsvlak tussen Basel en IFRS 9 in de bancaire sector. Vooral in de zin dat er in beide gevallen veel overlap is tussen accounting en prudentiële regelgeving. In de praktijk blijkt het namelijk lastig om de verschillen tussen beide perspectieven te overbruggen, doordat alle betrokken het vraagstuk toch vanuit hun eigen vakgebied benaderen. Daar komt bij dat de economische werkelijkheid vaak weer een ander perspectief biedt. De ervaring uit vergelijkbare projecten leert dat er meer synergie bereikt wordt met de juiste projectteams. Zowel in de ontwerpfase als bij de implementatie is er behoefte aan handige mensen met kennis van de verschillende domeinen, die bij voorkeur ook hands-on ervaring hebben met modelleren en systeemimplementaties zodat de praktische gevolgen van keuzes zo vroeg mogelijk inzichtelijk zijn. Een rol die ons als Zanders op het lijf geschreven is. Onze klanten zien in de praktijk dat we hier als onafhankelijke partij van toegevoegde waarde zijn.’

Op welke manier kunnen individuele verzekeraars hier voordeel uit halen?

‘De implementatie van IFRS 17 betekent voor alle betrokken verzekeraars een grote uitdaging met bijbehorende kostenpost. Bovendien betekent IFRS 17 een significante verandering in de financiële maatstaven die door interne en vooral externe stakeholders gebruikt worden. Tegelijkertijd met de implementatie moet daarom worden vastgesteld hoe deze nieuwe informatie de strategie en het risicobeleid bepalen. De verschillende perspectieven vanuit toezicht, accounting en de economische werkelijkheid sluiten nooit 100% op elkaar aan. Verzekeraars met een heldere, geïntegreerde strategie en processen  hebben een voorsprong op concurrenten die IFRS 17 slechts als een verplichte oefening zien.’

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.