Print:

ICT-conflicten: escalatie en geschilbehandeling in IT-contracten

Peter van Schelven , Adviseur ICT & Recht

LinkedIn profiel

ICT-projecten, van klein tot groot, gaan niet zelden gepaard met meer of minder grote ruzietjes en conflicten. Dat is niet vreemd, want overal waar gewerkt wordt vallen spaanders. Dat is in de uiterst complexe wereld van de informatie- en communicatietechnologie niet anders. Het is een feit van algemene bekendheid dat menig IT-project zelfs volkomen flopt. Een goed IT-jurist houdt daarom nog voor de start van een project bij uitstek rekening met de kwade kans dat zich lastige knelpunten, fricties en conflicten zullen voordoen of dat sprake zal zijn benedenmaatse prestaties. Passende contractuele afspraken tussen opdrachtgever en IT-dienstverlener zijn een middel om te voorkomen dat het IT-project ontspoort.

De klassieke jurist die aan niet of moeilijk oplosbare geschillen denkt, komt wellicht al snel uit bij een stap naar de rechter. Voor een eigentijds IT-jurist is dat kader echter te beperkt. De jurist die een IT-contract opstelt of beoordeelt of die betrokken wordt bij een conflict, zal ten eerste een gedegen beeld moeten hebben van de tussen opdrachtgever en IT-dienstverlener afgesproken methodiek voor projectmanagement.

Wie bijvoorbeeld overeenkomt dat het project wordt uitgevoerd volgens het veelgebruikte PRINCE2 zal, als afgesproken toleranties worden overschreden, interventies van hogerhand moeten vragen, bijvoorbeeld van de stuurgroep van het project. In deze methodiek liggen immers principes voor conflictmanagement besloten. Het keurig volgen van deze principes bepaalt mede het antwoord op de vraag of binnen het project PRINCE2 daadwerkelijk is gebruikt. Het voorbij gaan aan de principes van PRINCE2 kan, als opdrachtgever en IT-dienstverlener deze methodiek in hun contract hebben aangewezen, in juridische zin een wanprestatie op zich opleveren. Iedere IT-jurist is dus wel gehouden om relevante kennis van IT-projectmanagement te hebben. De geschillenregeling in een goed IT-contract – in het bijzonder de daarin beschreven escalatieprocedure – is idealiter zorgvuldig afgestemd op de aanpak van conflicten volgens de methodiek van projectmanagement. Doe je dat niet, dan kom je – zo leert de rechtspraak – al snel van een koude kermis thuis.

Rapid Conflict Resolution

Een ander punt van aandacht is de snelheid waarmee kleinere geschillen en conflicten de wereld uit geholpen moeten kunnen worden. Ellenlange juridische procedures zijn daarvoor uit den boze. Ook ligt het dikwijls minder voor de hand om lopende het project een kort geding te starten. Het zet de verhoudingen in de regel onnodig op scherp. Vanuit de behoefte snel, goedkoop en informeel knelpunten tussen opdrachtgever en IT-dienstverlener aan te pakken is in de Nederlandse IT-sector daarom onlangs een geïnstitutionaliseerde vorm van geschilbehandeling geïntroduceerd: Rapid Conflict Resolution (RCR).

In deze aanpak streeft een combinatie van een mediator en een conflict-moderator er naar om in een sessie van één dag, zonder dat partijen dikke pakken papier hoeven te overleggen, de behandeling van het conflict af te ronden. Zo mogelijk nog sneller. RCR voorkomt onzekerheid over de vraag hoe lang de behandeling gaat duren. Partijen bij een project kunnen zich veelal geen tijdrovende geschilprocedures veroorloven. RCR kan daarop een passend antwoord zijn. In het IT-contract tussen opdrachtgever en IT-dienstverlener kan op onderdelen, bijvoorbeeld bij netelige discussies over meerwerk, als aangewezen wijze van geschilbehandeling worden genoemd.

IT-juristen die het verschil willen maken, doen er verstandig aan kennis op te bouwen rondom de vele ontwikkelingen op het vlak van IT-geschillen. In de Leergang IT-jurist neem ik u graag nader mee in die boeiende wereld.

Als jurist voorbereid zijn op alle uitdagingen van de toekomst? Volg dan de 8-daagse Leergang IT-jurist van IIR, of kies de verdieping met de driedaagse praktijktraining Programmeren voor juristen.