Print:

EU Taxonomy: impuls aan de verduurzaming van de financiële sector

Nadia Humphreys , Sustainable Finance Solutions, Bloomberg L.P. & Co-Rapporteur Platform for Sustainable Finance, European Commission

LinkedIn profiel

Zo geeft de EU Taxonomy een impuls aan de verduurzaming van de financiële sector

De taxonomie voor duurzame activiteiten van de Europese Unie (de EU Taxonomy Regulation) heeft naar verwachting een grote impact op duurzame investeringen en de verslaggeving daarover. Nadia Humphreys van Bloomberg vertelt over de actuele ontwikkelingen en de need to knows voor financiële marktpartijen.

“De komst van de taxonomie voor duurzame activiteiten van de Europese Unie (de EU Taxonomy Regulation), die een EU-breed classificatiesysteem voor duurzame activiteiten creëert, betekent voor investeringsmaatschappijen een nieuwe periode van adaptatie”, aldus Nadia Humphreys, specialist in duurzame financiering bij financiële dienstverlener Bloomberg en co-rapporteur van het Platform for Sustainable Finance van de Europese Commissie. Ze werkt al twintig jaar in de financiële sector en vervulde (management)functies bij onder meer Goldman Sachs en JP Morgan. Ze is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de EU Taxonomy en vergelijkbare initiatieven in het Verenigd Koninkrijk en Singapore.

“De taxonomie, die breed gedragen definities van duurzame activiteiten geeft, stelt investeerders in staat om na te gaan of een investering daadwerkelijk bijdraagt aan de Europese klimaatdoelstellingen, zoals deze zijn vastgelegd in het VN-akkoord van Parijs”, licht Humphreys toe. “Het doel is te voorkomen dat investeerders te maken krijgen met ongefundeerde duurzaamheidsclaims. Daarnaast geven de criteria van de EU Taxonomy handvatten voor de verslaggeving over duurzame investeringen.”

Technische inhoud

De EU Taxonomy is een technisch document dat is ontwikkeld in samenspraak met ruim tweehonderd experts uit het bedrijfsleven en de wetenschap. Het lijvige document beoogt helderheid te geven over de mate waarin activiteiten milieuvriendelijk genoemd mogen worden, zodat er meer wordt geïnvesteerd in duurzamere economische (productie)activiteiten. Humphreys: “De taxonomie heeft een zeer technische inhoud en de aanpak kan daarom overweldigend zijn. Dat is vooral het geval voor investeerders die willen analyseren of het bestaande portfolio in lijn is met de definities.”

Bloomberg en Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), die allebei participeren in het Platform for Sustainable Finance, publiceerden eerder dit jaar een stappenplan waarmee investeerders de alignment met de taxonomie kunnen beoordelen. De Europese Commissie heeft tools gepubliceerd waarmee gebruikers van de taxonomie zelf frameworks voor verslaggeving kunnen ontwikkelen.

Groenere economie

“De EU Taxonomy legt een basis voor een groenere economie”, benadrukt Humphreys. “De taxonomie is eigenlijk een soort woordenboek dat kan worden geraadpleegd om investeringen te doen die aansluiten bij de Europese klimaatdoelstellingen. Tot nu toe was het moeilijk om de duurzaamheid van verschillende activiteiten en producten te vergelijken, en dat maakte het lastig om te bepalen of een investering aansluit bij duurzame doelstellingen en portfolio’s.”

“Er wordt wel eens gedacht dat je met de taxonomie inzicht krijgt in hoe duurzaam een bedrijf momenteel presteert”, zegt Humphreys over een misvatting over de EU Taxonomy. “Maar het gaat vooral over de positieve impact die je met de investeringen van nu maakt voor de wereld van morgen.”

De taxonomie helpt investeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere grote investeerders om hun strategieën op een consistente, coherente en toegankelijke manier toe te lichten aan klanten. Bijvoorbeeld: als een gedeelte van een financieel product in overeenstemming is met de criteria uit de taxonomie, dan kan vervolgens het duurzame percentage van het totale fonds worden aangegeven – inclusief eventuele doelstellingen voor de komende jaren.

Een voorsprong door alignment

Een van de zorgen in de financiële markt is dat de taxonomie creativiteit en differentiatie van activiteiten en producten in de weg staat. Maar dat is ten onrechte, vindt Humphreys. “De taxonomie sluit geen duurzame ontwikkelingen uit, en is een dynamische lijst met economische activiteiten en criteria die meebeweegt met veranderingen in technologie, wetenschap en data. Daar komt bij dat financiële ondernemingen door alignment met de criteria voor duurzame activiteiten een voorsprong kunnen veroveren ten opzichte van de concurrentie.”

Een actueel aandachtspunt is de beschikbaarheid van data, signaleert Humphreys. “Maar er is nog tijd voor instellingen om de data op orde te krijgen. In eerste instantie zijn niet-financiële instellingen verplicht om te rapporteren, en vanaf 2024 gelden de vereisten ook voor de financiële sector.” De EU Taxonomy is ook eerst van toepassing op de Europese onderdelen van een onderneming. Vanaf 2025 geldt de taxonomie voor de volledige omzetten en kapitaaluitgaven.

Handvatten voor transitie

Humphreys is een van de sprekers tijdens het Sustainable Finance & Climate Risk Event, dé Nederlandse conferentie voor de duurzame financiële sector. Tijdens een interactieve workshop op 16 september deelt ze haar expertise over de EU Taxonomy en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), een van de juridische uitwerkingen van de taxonomie die regels vastlegt over de informatieverstrekking over duurzaamheid voor de financiële sector. “De financiële sector is zich in toenemende mate bewust van de voordelen van de beweging naar transparantie over duurzame investeringen. De taxonomie schept een gedeeld vocabulaire over duurzame activiteiten, en geeft handvatten om de transitie naar een groenere economie in te vullen.”

Een goede voorbereiding is daarbij essentieel, zegt Humphreys. “Besluitvorming moet steeds meer gebruik maken van de taxonomie, en er is aandacht nodig voor intern engagement en externe verslaglegging.”

Wereldwijde harmonisatie

Het Sustainable Finance & Climate Risk Event is speciaal ontwikkeld voor professionals die zich bezighouden met beleggingen & investeringen, compliance & auditing, risk management, duurzaamheid en communicatie & marketing in de financiële sector.

“Start zo snel mogelijk met voorbereidingen op de verplichtingen die voortvloeien uit de EU Taxonomy”, adviseert Humphreys. “Een aantal ondernemingen is nu al bezig met verslaggeving over de alignment met de taxonomie. Deze vrijwillige aanpak maakt het mogelijk om leerervaringen op te doen over het rapportageproces, bijvoorbeeld als het gaat om de resources, data, governance en communicatie met interne en externe stakeholders die erbij komen kijken.”

Naar verwachting gaat de EU Taxonomy internationale kaders voor verslaggeving over duurzaamheid beïnvloeden. Het International Platform on Sustainable Finance (IPSF) stimuleert en coördineert de harmonisatie van taxonomieën. Humphreys: “De EU is met de taxonomie een wereldwijde koploper, en mogelijk ontstaat er straks een beweging naar wereldwijde harmonisatie. De internationale kapitaalmarkten hebben daar alleen maar baat bij.”

Wilt u het Sustainable Finance & Climate Risk event op 16 en 17 september bijwonen, meldt u dan hier aan als deelnemer. Of download de brochure voor meer informatie.

 


 

English version

This is how the EU Taxonomy gives an impulse to making the financial sector more sustainable

The taxonomy for sustainable activities of the European Union (the EU Taxonomy Regulation) is expected to have a major impact on sustainable investments and its reporting. Nadia Humphreys of Bloomberg talks about current developments and the need to know for financial markets.

“The introduction of the European Union’s taxonomy for sustainable activities (the EU Taxonomy Regulation), which creates an EU-wide classification system for sustainable activities, marks a new period of adaptation for investment firms,” said Nadia Humphreys, sustainable finance specialist at financial services provider Bloomberg and co-rapporteur of the European Commission’s Platform for Sustainable Finance. She has been working in the financial sector for twenty years and has held among others (management) positions at Goldman Sachs and JP Morgan. She is closely involved in the development of the EU Taxonomy and similar initiatives in the UK and Singapore.

“The taxonomy, which provides widely accepted definitions of sustainable activities, allows investors to assess whether an investment actually contributes to Europe’s climate goals, as set out in the UN Paris Agreement,” explains Humphreys. “The aim is to prevent investors from having to deal with unsubstantiated sustainability claims. In addition, the EU Taxonomy criteria provide guidelines for reporting on sustainable investments.”

Technical content

The EU Taxonomy is a technical document that has been developed in consultation with more than two hundred experts from business and science. The voluminous document aims to clarify the extent to which activities can be called environmentally friendly, in order to have companies invest more in sustainable economic (production) activities. Humphreys: “The taxonomy has a very technical content and the approach can therefore be overwhelming. This is especially the case for investors who want to analyze whether the existing portfolio is in line with the definitions.”

Earlier this year Bloomberg and Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), who both participate in the Platform for Sustainable Finance, published a roadmap that investors can use to assess alignment with the taxonomy. The European Commission has published tools that allow users of the taxonomy to develop their own reporting frameworks.

Greener Economy

“The EU Taxonomy lays the foundation for a greener economy,” emphasizes Humphreys. “The taxonomy is actually a kind of dictionary that can be consulted to make investments that align with the European climate goals. Until now, it has been difficult to compare the sustainability of different activities and products, making it difficult to determine whether an investment is in line with sustainable objectives and portfolios.”

“It is sometimes thought that the taxonomy gives you insight into how sustainable a company is currently performing,” says Humphreys about a misconception about the EU Taxonomy. “But it is mainly about the positive impact that you make with the investments of today for the world of tomorrow.”

The taxonomy helps investment companies, pension funds and other major investors to explain their strategies to clients in a consistent, coherent and accessible way. For example: if a part of a financial product complies with the criteria from the taxonomy, then the sustainable percentage of the total fund can be indicated – including any targets for the coming years.

A head start through alignment

One of the concerns in the financial market is that taxonomy hinders creativity and differentiation of activities and products. But that is wrong, says Humphreys. “The taxonomy does not exclude sustainable developments, and consists of a dynamic list of economic activities and criteria that moves with changes in technology, science and data. In addition, alignment with the criteria for sustainable activities allows financial companies to gain an advantage over of the competition.”

A current point of attention is the availability of data, Humphreys points out. “But there is still time for institutions to get the data right. Initially, non-financial institutions are obliged to report, and from 2024 the requirements will also apply to the financial sector.” The EU Taxonomy also first applies to the European parts of a company. From 2025, the taxonomy will apply to all turnover and capital expenditure.

Handles for transition

Humphreys is one of the speakers at the Sustainable Finance & Climate Risk Event, the Dutch conference for the sustainable financial sector. During an interactive workshop on September 16, she will share her expertise on the EU Taxonomy and the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), one of the legal elaborations of the taxonomy that lays down rules on the disclosure of sustainability for the financial sector. “The financial sector is increasingly aware of the benefits of the move towards transparency about sustainable investments. The taxonomy creates a shared vocabulary about sustainable activities, and provides tools to fill in the transition to a greener economy.”

Good preparation is essential, says Humphreys. “Decision making must increasingly use the taxonomy, and attention needs to be paid to internal engagement and external reporting.”

Global harmonization

The Sustainable Finance & Climate Risk Event has been specially developed for professionals involved in investments, compliance & auditing, risk management, sustainability and communication & marketing in the financial sector.

“Start preparing for the obligations arising from the EU Taxonomy as soon as possible,” advises Humphreys. “A number of companies are already reporting on the alignment with the taxonomy. This voluntary approach makes it possible to gain learning experiences about the reporting process, for example when it comes to resources, data, governance and communication with internal and external stakeholders who come to see it.”

The EU Taxonomy is expected to influence international sustainability reporting frameworks. The International Platform on Sustainable Finance (IPSF) stimulates and coordinates the harmonization of taxonomies. Humphreys: “With its taxonomy, the EU is a global frontrunner, and there may soon be a movement towards global harmonization. The international capital markets will only benefit from this.”

Do you wish to attend the Sustainable Finance & Climate Risk at 16 and 17 september, you can enlist here as a participant. Or download the brochure (only in Dutch) for more information.

Verder lezen?

Wilt u meer weten over het Sustainable Finance & Climate Risk event? Laat uw e-mail achter en ontvang de gehele brochure met het complete programma direct in uw mailbox.