Print:

De onmisbare schakel in riskmanagement

Ron Hersmis , Founder & Managing Partner

LinkedIn profiel

The single biggest problem in communication is the illusion it had taken place (George Bernard Shaw)

The most important thing in communication is hearing what isn’t said (Peter Drucker)

In de literatuur over enterprise risk management worden de volgende stappen van het riskmanagementproces onderscheiden:

  1. De context bepalen
  2. Het risico identificeren
  3. Het risico analyseren
  4. Het risico evalueren
  5. Het risico “managen”
  6. Het risico monitoren
  7. Communiceren en adviseren

Juist deze laatste stap krijgt vaak te weinig aandacht. Het proces van communiceren en adviseren over risico’s bestaat uit een aantal activiteiten. Input voor het communicatieproces vormen onder andere het riskregister waarin informatie over alle stappen 1 t/m 6 is vastgelegd, de riskresponses zoals die in stap 5 zijn vastgesteld, de voortgangsrapportage zoals die in stap 6 is opgesteld en waarin de effectiviteit van de genomen maatregelen wordt beschreven, en tenslotte de KPI’s als standaard metric.

Effectief communiceren en adviseren over bedrijfsrisico's | IIR

 

Doeltreffende communicatie over risico’s

Met deze input kunnen riskrapportages worden samengesteld, press releases worden geschreven, de website van content worden voorzien, (interne) nieuwsberichten worden opgesteld en posters worden vervaardigd. Steeds gaat het daarbij over riskmanagement. Uiteraard kan dit niet zonder een generiek communicatieplan. Het doel van een dergelijk communicatieplan is ervoor te zorgen dat het riskmanagementproces doeltreffend werkt.

Wat staat er in het communicatieplan?

Ten eerste moet er een riskmanagement framework worden ingericht zodanig dat beschikbare informatie op adequate wijze wordt gerapporteerd en daardoor een goede basis vormt voor besluitvorming en accountability.

In de tweede plaats moet er een riskmanagementbeleid worden geformuleerd voor de communicatie van de doelstellingen van het riskmanagement, voor het beschikbaar stellen van de benodigde resources voor het uitvoeren van het riskmanagementbeleid en hoe de riskmanagement performance zal worden gekwantificeerd en gerapporteerd. Ook zullen er riskmanagement performance indicators moeten worden bepaald om vast te stellen in welke mate er sprake is van risicobewustzijn.

Tevens is in het communicatie beleidsplan vastgelegd hoe de verschillende stakeholders geïnformeerd worden over de voordelen van goed riskmanagement, hoe het riskmanagementbeleid in de organisatie wordt gecommuniceerd.

Interne versus externe stakeholders

Een duidelijk onderscheid wordt hier gemaakt tussen interne en externe communicatie. De interne communicatie is erop gericht om accountability te bewerkstellingen en “ownership” te stimuleren voor risk- en opportunity management. Een onderneming moet zorgen voor externe communicatie- en rapportages mechanismes om daarmee op een open en eerlijke manier over hun risico’s te communiceren.

Zonder communicatie geen risicomanagement

Risk communicatie en advisering vormen de link tussen alle zes voorgaande stappen in het riskmanagementproces. De doelstellingen van het riskmanagementbeleid moeten voor alle werknemers van een organisatie duidelijk zijn, anders is deze niet effectief. Riskmanagement is geen geïsoleerde activiteit binnen een organisatie, maar is verweven met alle activiteiten van die organisatie. Communicatie is noodzakelijk voor de betrokkenheid van alle medewerkers.

De grote vraag is natuurlijk hoe dit in de praktijk zijn uitwerking zal moeten vinden.

Tijdens de 3-daagse praktijktraining ‘Effectief communiceren en adviseren over bedrijfsrisico’s’ gaat docent Ron Hersmis verder in op hoe u complexe informatie op overtuigende wijze overbrengt op uw stakeholders.

Referenties:
ISO (2009) ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and Guidelines. ISO, Geneve Robert J. Chapman – Simple Tools and techniques for enterprise risk management (Second Edition) – 2011

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.