Print:

Buisleidingen Platform 2016 | De antwoorden op de vragen…

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Tijdens Buisleidingen Platform 2016 kon het publiek vragen stellen aan de sprekers. IIR heeft een paar van de meest prangende vragen en de antwoorden op een rijtje gezet.

Sjaak Verburg, Dagvoorzitter Buisleidingen Platform 2016, Port of Rotterdam

Sjaak-VerburgHoe worden veiligheidsregio’s betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en kennisoverdracht over ‘wat is er in de voorbereiding / preventie gedaan’? En hoe wordt daarna deze informatie gedeeld binnen de haven/omgevingsgebied van Rotterdam?

“Bij reguliere werkzaamheden in de leidingenstroken wordt de Veiligheidsregio (Rotterdam) niet rechtstreeks betrokken. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform o.a. in (c.q. via) de Leidingverordening Rotterdam vastgelegde procedures. Er is een frequent overleg tussen Gemeente, Havenbedrijf en de diverse leidingexploitanten, waar afhankelijk van de onderwerpen ook de VRR bij wordt uitgenodigd. Voor werkzaamheden op de bedrijfsterreinen gelden de afspraken zoals die o.a. vanuit de Bevi gelden.
Separaat is er het overleg vanuit de ‘Kennistafel Buisleidingen’ (Relevant) waarin kennis uitgewisseld wordt tussen diverse vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s, leidingexploitanten en betrokkenen zoals de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.”

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Herman Waijers, Programmamanager KLIC-WIN, Graafsector

Herman-WaijersWat is het effect van de wijziging van de WION naar de WIBON?

“WIBON staat voor Wet Informatie uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten. In essentie betreft de wijziging dat een proces wordt ingebouwd om infrastructuur (bijvoorbeeld buizen) te kunnen delen om daarmee een versnelling te bereiken van de uitrol van breedband netwerken.”

Gaat de verantwoordelijkheid voor de registratie van huisaansluitingen ook onder deze ontwikkeling vallen?

“Ja, dit zal echter gefaseerd gebeuren. Wat beschikbaar is zal moeten worden aangeleverd. Huisaansluitingen die nog niet gevectoriseerd zijn moeten alsnog worden gevectoriseerd. Dit zal gefaseerd gebeuren. De wetgever heeft de details hiervan nog niet naar buiten gebracht in een formele consultatie. Dit zal naar verwachting in april 2016 gebeuren.”

Ter voorbereiding van een infra- of gebiedsontwikkeling project, kan een overheid beter een oriëntatie melding of een INSPIRE melding te doen? Of beide?

“Beter een oriëntatiemelding omdat die een compleet beeld geeft van alle buizen en leidingen. Een INSPIRE melding geeft allen de liggingsgegevens van INSPIRE plichtige netbeheerders (dus niet telecom).”

Is het aantal van 1050 netbeheerders inclusief of exclusief de private netten?

“Inclusief. Er waren overigens in 2015 in totaliteit 1.072 netbeheerders.”

Waarom is de KLIC melding niet zo eenvoudig als een inspire raadpleging?

“Het aanvraagproces verschilt niet zo veel. KLIC krijgt er een informatiepolygoon bij die je al dan niet kan gebruiken. Bij een KLIC melding krijg je wel extra gegevens geleverd (bijlagen en Eis Voorzorgsmaatregelen).”

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Arie-Jan Arbouw, Programmamanager Modernisering, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Arie-Jan ArbouwGaan nu gemaakte keuzes in amvb’s later nog ruimte krijgen om te worden aangepast? Bijvoorbeeld als keuzes te snel gemaakt zijn?

“In juli 2016 start de inspraak van de ontwerp-besluiten van de Omgevingswet. De besluiten gaan gelijktijdig naar de Tweede Kamer. Op grond van de inspraak en behandeling in de Tweede Kamer kunnen de besluiten worden aangepast.”

Blijft het GR bestaan, bijvoorbeeld bij bestaande situaties, binnen een schil?

“Er komt een alternatieve invulling van het groepsrisico. Bij de bepaling van de schillen is wel rekening gehouden met de oriëntatiewaarde. Binnen de schillen houdt bevoegd gezag rekening met de bevolkingsdichtheid.”

Wat is de relatie met de risicokaart.nl?

“In het omgevingsplan wordt onder meer inzichtelijk waar de schillen en waar de zeer kwetsbare objecten liggen. Momenteel wordt bezien hoe de digitale ondersteuning van de plankaart vorm gaat krijgen.”

Als de veiligheid geborgd wordt via bezwaar van de burger, is dat dan niet vragen om wantrouwen jegens de overheid?

“De grote meerwaarde van de schillenbenadering is dat veiligheid vanaf het begin en expliciet bij de bestuurlijke afweging wordt betrokken. De veiligheid wordt geborgd door de grotere transparantie voor burgers, bedrijven en bestuurders.”

Rekening houden met bestaande risicobron, is dat een beleidsneutrale omzetting?

“Bij een brede afweging of een bepaald initiatief doorgang moet vinden wordt, als het goed is, nu ook rekening gehouden met bestaande risicovolle activiteiten en met de ligging van zeer kwetsbare objecten.”

Externe veiligheid van verschillende naast elkaar liggende buisleidingen met gevaarlijke inhoud, hoe gaat de nieuwe omgevingswet mee om? Zoals bij de LSNED bijvoorbeeld?

“Op dit punt is er geen verschil tussen de bestaande regelgeving en de Omgevingswet.”

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Eddy Westdijk, Senior Projectmanager Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur, CROW

Eddy-WestdijkWaarom oriëntatie en graafmelding bij elkaar voegen? Voorbereiding versus uitvoeringsfase en hoe om te gaan met EV meldingen?

“Oriëntatieverzoek wordt gedaan in de onderzoeksfase van een project.
De gebiedsinformatie die ontvangen wordt op basis van het oriëntatieverzoek is input om risico inventarisatie te maken. Vervolgens wordt die in de ontwerpfase uit gewerkt tot een maatregelenplan. Daarvoor zal de kabels en leidingen in de ontwerpfase gelokaliseerd moeten worden.

In de werkvoorbereidingsfase wordt de graafmelding gedaan.

Eis Voorzorgsmaatregel: Deze is vroeg in het project in beeld, vanuit het oriëntatieverzoek. Er kan dus bij de uitwerking van ontwerp al geanticipeerd worden op de aanwezigheid van buisleidingen met gevaarlijke inhoud.”

Het melden van afwijkende situatie is volgens grondroerders een moeizaam proces. Komt daar verbetering in?

“Het proces van melden van een afwijkende situatie loopt via Kadaster. Dat valt buiten de richtlijn. Wel zal er in de richtlijn duidelijk gemaakt worden, wanneer men te maken heeft met een afwijkende situatie.

Vanuit het KLO (Kabel en leidingen overleg) loopt een pilot ‘afwijkende ligging’ met als doel ‘Het doorbreken van de bestaande terughoudendheid en het zichtbaar maken van de voordelen van het melden én het verwerken van de afwijkende liggingen voor alle betrokken partijen in de keten. Hierdoor komen de verschillende partijen – met oog voor hun eigen belang – tot een gemeenschappelijk belang waardoor de betrouwbaarheid van de kabel- en leidinginformatie beter wordt en het risico op schades kleiner’.”

Mis je door de definitie van Ondergrond niet het probleem dat er is met het graven door gefundeerde wegen?

“De fundering van wegen valt onder de ondergrond. Hieronder de definitie van de ondergrond en constructies gelegen op de ondergrond:

Ondergrond:
De bodem vanaf maaiveld of de waterbodem, niet zijnde constructies gelegen op de ondergrond die de bodem niet geheel of gedeeltelijk penetreren.

Constructies gelegen op de ondergrond:
alle vormen van verhardingsconstructies, zoals asfalt, elementenverharding, betonplaten etc. die op de ondergrond liggen niet zijnde puin- zandverharding, fundering-/ondersteuningslagen.”

Is het advies in de richtlijn om maatregelen (bv proefsleuven) standaard in bestekken op te nemen?

“Het verdient altijd de aanbeveling om maatregelen in standaard bestekken op te nemen.

Belangrijker nog is dat alle processtappen goed doorlopen worden en dat de maatregelen toegespitst worden op de werkzaamheden en situatie. Daarbij kan natuurlijk altijd gebruik gemaakt worden van standaard omschrijvingen in bestekken.”

Hoe worden de belangen van mensen die in de buurt van leidingen wonen meegenomen?

“De belangen van mensen die in de buurt wonen van leidingen zijn niet direct meegenomen, maar wel indirect. Het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen draagt bij aan de veiligheid van de omgeving.”

Wat is een ‘normaal risico, dat altijd kan gebeuren’? Wat bedoel je daarmee?

“Met een normaal risico, werd een geaccepteerd of rest risico bedoeld, nadat je er alles aan gedaan hebt (voorbereiding en uitvoering) om zorgvuldig grond te roeren.”

———————————————————————————————————————————————————————————————-
Wil Kovács, Hoofd Leidingenbureau en Beheer Ondergrond, Gemeente Rotterdam

Wil KovácsWat als het toegekende tracé tijdens uitvoering conflicteert met reeds aanwezige kabels & leidingen?

“Dan hebben we iets in het voortraject verkeerd gedaan en is het een te evalueren project. Buiten zullen de partijen samen gaan werken (gemeente, netbeheerder/initiatiefnemer en aannemer) om tot een oplossing te komen.” 

Heeft het leidingbureau een eigen onderzoeksbudget?

“Ja, maar dat komt voort uit het ontwikkelen van assetmanagement voor de ondergrond.”

Heeft iedere gemeente een leidingen bureau?

“Nee niet. Sterker nog, het verschilt per gemeente enorm op war voor wijze de regie op het gebruik van de ondergrond is geregeld.”

In hoeverre spelen economische aspecten een rol in het toestaan/vergunnen van een complexe nieuwe leidingroute?

“Basis zijn veiligheid voor netwerk en omgeving, beschikbare ruimte en technische realiseerbaarheid. Al deze aspecten samen worden gewogen tegen eventuele economische aspecten. Uiteindelijk resulteert dat in een maatschappelijk meest verantwoorde keuze.”

———————————————————————————————————————————————————————————————-
René Roke, Specialist Risico’s & Veiligheid, Brandweer Nederland

René-RokeWie gaat de kosten dragen voor de gemeentelijke regie-rol? Of kaderen we dat in, in een regel?

“Deze vraag heb ik beantwoord tijdens de presentatie. Het gaat er om dat de gemeente als bevoegd gezag een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar Burgers. Ook grondroerders hebben een verantwoordelijkheid. De gemeente moet er zich van overtuigen dat partijen hun verantwoordelijkheid ook nakomen. In de praktijk zijn er dus meerdere partijen die tijd en dus al kosten maken voor het toezien op veiligheid. Die regels zijn er eigenlijk al, maar partijen beseffen dat niet altijd. In mijn praatje ging het dus vooral om dat dit vaker het geval zal zijn bij kleine tot middel grote gemeenten.”

Kun je als vergunningsverlener een verplichte veiligheids-toolbox opleggen?

“Een gemeente kan voorwaarden opleggen, waaronder een werk uitgevoerd mag worden. Uiteraard mag een gemeente niet naar willekeur één partij iets opleggen en een andere partij niet. Wil een gemeente dit doen dan moet zij daar beleid voor maken. In dat geval kan het!”

Zijn er landelijke protocollen voor bestrijding van ongevallen van leidingen, bijvoorbeeld bij gasleidingen?

“Deze vraag is behandeld in de presentatie en toegelicht door de vraagsteller. Protocollen zijn het niet maar er zijn procedures en aandachtskaarten. In hun opleiding krijgen bevelvoerenden van de brandweer theorie en training in het toepassen van procedures voor het optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen. De procedures laten wel ruimte voor eigen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Een probleem kan zijn dat de theorie én de oefenpraktijk niet aansluit bij de maatschappelijke problemen die kunnen ontstaan en de praktijk van de buisleiding exploitant. Dit komt nog wel eens voor bij het inzetten van waterschermen bij een gaslek. Deze methode om het risico te verkleinen is niet in alle gevallen even effectief of nuttig maar kan wél schade veroorzaken . Ook omdat het handelingsperspectief van de brandweer ook maar beperkt is en er wél actie van de brandweer verwacht wordt , wordt dit middel nog wel eens ingezet, terwijl dit wellicht beter achterwege had kunnen blijven. (Ook wordt het middel technisch nog wel eens verkeerd ingezet)”

Wat gebeurd er als 10-6 toch optreed? Wordt het ongeval dan als geaccepteerd risico gezien?

“In principe, zou dat wel moeten. De praktijk is echter anders. Probabilisten hanteren het begrip het geaccepteerd restrisico. Hiermee wordt gesteld dat de verantwoordelijke bestuurders in de volle kennis over het risico, dit risico aangaan. De methodiek is echter alleen enigszins transparant voor (een deel van) de risicorekenaars. De methodiek laat veel scenario’s en faalkansen buiten beschouwing. Zo wordt opzet, door bijvoorbeeld terreur niet meegenomen als kans dat er iets mis zou kunnen gaan. Bovendien worden er veel aannames gedaan. De methode kijkt voor faalkansen bijvoorbeeld alleen naar het verleden en niet naar toekomstig (gewijzigd) gebruik. Ook gaat men er vanuit dat er LOD’s zijn (veiligheidsmaatregelen of afstanden) die er in de praktijk helemaal niet zijn (dit zou dan een handhavingsprobleem zijn volgens de rekenaars). Kortom als het mis gaat dan zullen de verantwoordelijke bestuurders (als ze er nog zitten) aangeven dat ze het niet wisten en als ze wel goed op de hoogte zouden zijn geweest, ze het zeker niet als een geaccepteerd risico zouden hebben gezien.”

———————————————————————————————————————————————————————————————-
Marcel Juinen, Sales Manager Cathodic Protection, Merrem & la Porte

Marcel-JuinenKan de methode ook iets zeggen over hoelang er al sprake is van een coatingsbeschadiging? Of kan je bepalen hoeveel materiaal reeds is weg gecorrodeerd?

“Nee helaas niet, DCVG techniek geeft alleen aan dat er een beschadiging aanwezig is en hoe groot deze is.”

Bekijk hier de verduidelijking van de DCVG techniek.

———————————————————————————————————————————————————————————————-
Martin Kraaijeveld, Account Engineer, Liander

Martin KraaijeveldBetreft het graafschade door eigen opdrachten aan eigen asset of door activiteiten van derden aan eigendom van derden?

“Betreft activiteiten van derden aan eigendom van Liander.”

Verwacht u verlichting voor de binnendienst als er gebruik gemaakt kan worden van graafpolygoon en informatiepolygoon?

“Ja, dit zal zeker helpen bij de beoordeling of er een werkorde aangemaakt moet worden voor de buitendienst. Op het graafpolygoon moet een wettelijke verplichting liggen.”

Kun je ook meer dan alleen dan adviseren? Oftewel kan je als netbeheerder een werk tijdelijk stil leggen?

“Nee, dat kan alleen Agentschap Telecom. Er zijn echter uitzonderingen  indien de veiligheid in gevaar komt dan zal de buitendienst even het werk stil kunnen leggen om te overleggen met de grondroerder .”

Is de buitenafdeling economisch rendabel?

“Zoals Liander het proces heeft ingeregeld vindt Liander het rendabel om graafschades te voorkomen en de Storingsverbruikersminuten te reduceren. Het streven blijft om de overlast voor de burger zoveel mogelijk te vermijden.”

———————————————————————————————————————————————————————————————-
Margreet Spoelstra, Opdrachtcoördinator Buisleidingen en Transport, RIVM

Margreet-SpoelstraZijn ook er ook risico analyses gemaakt voor hogedruk 8-bar gasleidingen die de netbeheerders beheren?

“Voor het Bevb worden alleen hogedruk aardgasleidingen met een druk van 16 bar of meer beschouwd. Dat wil echter niet zeggen dat de risico’s van een 8 bar leiding niet berekend zouden kunnen worden. Ik ben echter niet bekend met dergelijke risicoanalyses.”

Is een “toezicht” op risicoberekeningen niet een voorstel of een te adviseren optie?

“De IL&T heeft strikt genomen die functie. Voor hogedruk aardgasleidingen en voor aardolieleidingen is die toetsing al geweest. Voor chemicaliënleidingen is die toetsing momenteel gaande.”

Plaatsgebonden risico, wat is de verwachting wat er bestuurlijk gebeurt als het risico gematerialiseerd is?

“Ik begrijp de vraag niet aangezien ik niet weet wat er bedoeld wordt met ‘als het risico gematerialiseerd is’. Als de risico’s juist bepaald zijn, kunnen er bij het plaatsgebonden risico knelpunten ontstaan en bij het groepsrisico aandachtspunten. Knelpunten moeten opgelost worden en bij het aandachtspunten is het wenselijk dat het probleem opgelost wordt.”

Is het RIVM ook betrokken bij handhaving van het BevB?

“Nee. Wel kan het RIVM door de IL&T worden gevraagd om een QRA te beoordelen.”

Hoeveel netbeheerders vallen onder het BevB regime? Of is er een lijst beschikbaar?

“Het is mij onbekend hoeveel netbeheerders onder het Bevb vallen. Wellicht dat de IL&T en/of de VELIN hier meer van weten. Er is in ieder geval wel een zo goed als compleet overzicht van exploitanten van hogedruk aardgasleidingen:”

 • Alliander
 • BBL Company VOF
 • DELTA Netwerkbedrijf BV
 • Essent
 • GDF SUEZ E&P Nederland BV
 • Nederlandse Aardolie Maatschappij BV
 • Nederlandse Aardolie Maatschappij BV – ONEGas
 • Noordgastransport BV
 • Northern Petroleum Nederland BV
 • NV Nederlandse Gasunie
 • NV Nuon
 • RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH
 • TAQA Energy BV
 • Vermilion Oil & Gas Netherlands BV
 • Wintershall Noordzee BV
 • Zebra Gasnetwerk BV
 • Tulip Oil Netherlands BV

———————————————————————————————————————————————————————————————-
Henk van Bruchem, Netbeheer Nederland

Henk-van-BruchemValt de data onder de INSPIRE richtlijnen?

“Nee, vreemd genoeg valt data over bodemverontreiniging niet onder Inspire.”

Is Bidon vooral ingericht op planmatig werk of juist ook voor kort-cyclische opdrachten en storingen?

“In BIDON komt veel completere data beschikbaar via internet. Dit maakt het mogelijk de data niet alleen te gebruiken voor planmatig werk, maar ook voor kort-cyclische opdrachten en storingen.”

Wat houdt het initiatief nog tegen?

“Er is momenteel niets dat de eerste fase tegenhoudt. In deze fase wordt het ontwerp van het systeem gemaakt. Dit omvat o.m. beantwoording van vragen over governance, beheer, ketenefficiency en dataformats. Voor de tweede fase (de bouw) moet financiering worden gevonden. Dit kan pas als de eerste fase is afgerond.”

Nemen de bodemonderzoekbureau ‘s ook deel?

“Ja, bodemonderzoekbureau’s worden ook betrokken.”

Waarom geen risico classificatie? Dan zou de voorbereiding nog beter kunnen zijn.

“Om het programma beperkt te houden. En de verwachting dat de markt de vertaling van data naar risico’s zal oppakken.”

Als BIDON wordt geïmplementeerd, wat gebeurt er dan met de huidige dataplatforms betreft bodeminformatie? Blijven die dan bestaan?

“Dat is aan de beheerders van die platforms. Als het gaat om platforms voor andere data dan bodemverontreiniging, dan zullen die blijven bestaan.”

———————————————————————————————————————————————————————————————-
Ruud Cino, Programmamanager STRONG, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ruud-Cino

Is er plek binnen de structuurvisie om buiten gebruik gestelde leidingen te laten liggen in afwachting van toekomstig gebruik? Bijvoorbeeld voor opslag in cavernes?

“In de structuurvisie is als uitgangspunt opgenomen een duurzaam en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond. Bij dit uitgangspunt past dat je vooraf nadenkt over een tweede levensfase voor alle ingrepen en werken in bodem en ondergrond. Dus indien er een reëel vooruitzicht is dat buiten gebruik gestelde kabels en leidingen voor een nieuwe activiteit ingezet kunnen worden, is het mogelijk de buiten gebruik gestelde leidingen te laten liggen.”

Wat geeft je de energie om al die gesprekken te voeren?

“Ik krijg energie van het bij elkaar brengen van partijen en het overwinnen van weerstanden bij het vinden van oplossingen bij het combineren van activiteiten, die elkaar mogelijk in de weg kunnen zitten. Denk bijvoorbeeld aan de winning van geothermie in lagen waar ook olie en gas voorkomen. Voorheen spraken bijvoorbeeld Nogepa en Geothermie NL nauwelijks met elkaar. Tegenwoordig zoekt men elkaar op.”

———————————————————————————————————————————————————————————————-
Wim van Grunderbeek, Business Consultant, N.V. Nederlandse Gasunie

Wim van Grunderbeek - IIR

Wordt de grondradar de vervanger van het verplicht graven van proefsleuven volgens het CROW?

“Dat verwacht ik niet direct. Op korte termijn zal het aantal proefsleuven zeker teruggebracht kunnen worden.”

Ontwikkelen andere netbeheerders of grondroerders soortgelijke technieken?

“Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik kan wel meedelen dat er grote belangstelling is voor de mogelijkheden die wij nu al bereikt hebben.”

Wat is de invloed van grondwater en grondslag op de resultaten van de scan?

“Vroeger waren zware klei en veel water direct een blokkade voor goede resultaten. Met de huidige stand van de techniek kunnen we ook deze omstandigheden de baas.”

Wat voor competenties zijn nodig voor bediening?

“Op dit moment is het handig om een expert achter het apparaat te hebben lopen. Wij streven ernaar om het apparaat dusdanig verder te ontwikkelen dat iedereen een grondscan kan maken.”

Wat zijn de kosten van dit systeem? 

“‘Consumentenprijs’ is nog niet bekend.”

Welke materialen kan deze techniek detecteren? Staal, beton, Plastic, hout etc.?

“Alles kan gedetecteerd worden. Het apparaat detecteert eigenlijk materiaal overgangen. Zo kan je ook verschillende grondsoorten zichtbaar maken.”

Zijn er al testen geweest met het verwerken van geconstateerde afwijkingen?

“Deze vraag is mij niet duidelijk, maar daar mag u mij altijd over bellen.”

———————————————————————————————————————————————————————————————-
Christof Vanvinckenroye, GIS Specialist Benelux, Leica Geosystems

Christof Vanvinckenroye

Vereist het systeem databases met een standaard uitwisselingsformaat?

“In de presentatie kwamen verschillende  software systemen aan bod:

 • Leica Zeno Mobile op Zeno 20 werkt momenteel met SHP/KML/TXT CAD formaten worden in de toekomst tevens ondersteund.
 • Esri ZenoCollector kan alle gangbare formaten aan.”

Worden de gepresenteerde systemen al veel gebruikt door grondroerders?

“Zeno 20 is een innovatieve oplossing die sinds september 2015 op de markt is. Tot hier toe zien wij dat het eerst de leidingbezitters zijn die deze nieuwe systemen aankopen. Grondroerders investeren momenteel nog meer in machinebesturing (GPS op graafkraan, shofel of bull).”

Meet de handheld XYZ ten opzichte van NAP?

“Ja. Algemeen worden metingen met GPS steeds uitgevoerd in WGS84-bolcoördinaten. Op de handheld wordt onmiddellijk ook de omzetting gedaan naar RD-coördinaten en NAP-hoogte. Deze omrekening gebeurd op dezelfde manier (en met dezelfde bestanden) als bij de instrumenten voor de landmeters.”

Hoe komt de GPS handheld aan een nauwkeurige NAP waarde?

“Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een bestand met het geoïde-model dat van toepassing is voor Nederland. De parameters en formules van RDNAPTRANS™ zijn vrij beschikbaar voor softwareontwikkelaars en andere belangstellenden.

Veel GIS-paketten maken gebruik van een benaderende transformatieprocedure. In de Zeno 20 wordt dus de landmeetkundige transformatieprocedure gebruikt. Naast een correcte transformatie dient natuurlijk rekening te worden gehouden met een onnauwkeurigheid van enkele centimeter die inherent is aan GPS metingen.”

Kijk op de webpagina van het Buisleidingen Platform voor meer informatie over dit congres.