Print:

Beleggers beschermen tegen greenwashing

Tanya Seajay , CEO & Founder

LinkedIn profiel

Ons platform stelt beleggers in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen voor ESG-investeringen

Tijdens het Sustainable Finance & Climate Risk Event op 16 & 17 september 2021 zal Tanya Seajay een presentatie geven over ESG Performance Data.

Orenda Software Solutions verzamelt data van Twitter om op basis van AI en NLP (Natural Language Processing) in real-time de ESG-prestaties van bedrijven in kaart te brengen. Het platform signaleert tijdig valse duurzaamheidsclaims, zegt ceo Tanya Seajay in gesprek met IIR.

Duurzaam beleggen is populair, maar sommige bedrijven doen zich duurzamer voor dan ze werkelijk zijn. Voor traditionele ESG-dataleveranciers is het lastig gebleken om greenwashing te vermijden. ‘Leveranciers van ESG-ratings nemen meestal slechts een keer per jaar bedrijven onder de loep op basis van openbare financiële informatie van de betreffende onderneming, zoals jaarverslagen’, zegt Seajay.

‘Wij zijn niet zo goedgelovig en vertrouwen ook op de mening van de gemeenschap. Ons softwareplatform haalt met behulp van kunstmatige intelligentie relevante informatie van Twitter en analyseert deze. Dat levert een veel beter beeld op van de daadwerkelijke prestaties van bedrijven op het gebied van milieu, maatschappij en governance.’

Het systeem genereert real-time ESG-scores, zodat beleggers altijd een actueel inzicht hebben in de duurzaamheidsrisico’s in de portefeuille. Als een onderneming goed presteert, stijgt de ESG-score. En vice versa bij slechte prestaties daalt de score. ‘Op deze wijze zijn wij ook uitstekend in staat om greenwashing en woke washing te identificeren.’ Bij woke washing gaat het bijvoorbeeld om bedrijven die pretenderen een voorstander te zijn van lhbtq-rechten, maar hier in feite alleen van willen profiteren. ‘Mensen praten hierover op sociale media en veroordelen die bedrijven. Vandaar dat onze software heel gemakkelijk woke washing in een relatief vroeg stadium kan ontdekken’, aldus Seajay.

Moderne slavernij

Als voorbeeld wijst ze op de misstanden bij Boohoo. De Britse online modewinkel kwam in 2020 in opspraak door uitbuiting van zijn medewerkers in een van de textielfabrieken in Leicester. Mensen zouden ver onder het minimumloon en onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. De Amerikaanse overheid onderzoekt of er sprake is van moderne slavernij in de fabrieken van Boohoo. Verschillende webwinkels, waaronder Asos en Zalando, hebben het merk in de ban gedaan.

Seajay: ‘Traditionele ESG-dataleveranciers hebben de misstanden compleet over het hoofd gezien. MSCI gaf Boohoo in juni nog een AA ESG oordeel. Deze partijen kijken niet naar informatie op twitter en andere sociale media. De problemen in de fabrieken waren echter al veel eerder een discussieonderwerp op Twitter, zodat onze ESG-ratings al in mei verslechterden. De aandelenkoers van Boohoo ging daarna dankzij het positieve oordeel van MSCI even omhoog, maar belandde vervolgens in een duikvlucht nadat klanten opriepen tot een boycot van het merk.‘

Zij ziet dezelfde tendens in de olie- en gassector, waar traditionele ESG-leveranciers eveneens achter de feiten aanlopen. ‘Op sociale media komt al langer het beeld naar voren dat bedrijven als Shell en ExxonMobil de opwarming van de aarde niet serieus nemen. Vanuit aandeelhouders komt er steeds meer druk om de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie te versnellen. Ook is er rechtelijke dwang om de CO2-uitstoot te reduceren, zo bleek uit het vonnis in de klimaatzaak tegen Shell. Onze platform helpt om deze risico’s tijdig te signaleren.’

Greenwashing wijdverspreid

Seajay richtte Orenda Software Solutions in 2015 op in Nova Scotia, Canada. Begin dit jaar nam SIX een meerderheidsbelang in Orenda. Inmiddels volgt het platform 10.000 ondernemingen wereldwijd, waaronder zowel beursgenoteerde als private bedrijven. De software genereert 3,5 miljoen datapunten per dag. Klanten kunnen de data via een API in hun modellen integreren of dagelijks downloaden.

Volgens Seajay is de data zeer betrouwbaar. ‘Natuurlijk zijn er personen die online bewust een bedrijf in een kwaad daglicht willen stellen, maar daar zullen altijd weer reacties op komen van mensen die dit tegenspreken. Uiteindelijk geeft de gemeenschap een compleet, accuraat beeld dat in elk geval een stuk betrouwbaarder is dan de informatie van de bedrijven zelf.’

Zo wijst ze op een onderzoek eerder dit jaar van de Europese Commissie, waaruit bleek dat de helft van de Europese bedrijven aan greenwashing doet. Uit screening van websites kwam naar voren dat 42% van de duurzame claims overdreven, onjuist of bedrieglijk was. ‘Greenwashing neemt toe en is niet geconcentreerd in bepaalde sectoren, maar komt over de volle breedte van de economie voor. We doen ons nu eenmaal graag beter voor dat we in werkelijkheid zijn’, zegt Seajay.

Wilt u het Sustainable Finance & Climate Risk event op 16 en 17 september bijwonen, meldt u dan hier aan als deelnemer. Of download de brochure voor meer informatie.

 


 

English version

Our platform empowers investors to make more informed decision for ESG investments

During the Sustainable Finance & Climate Risk Event on September 16 & 17, 2021, Tanya Seajay will give a presentation on ESG Performance Data.

Orenda Software Solutions collects data from Twitter with the power of AI and NLP (natural language processing) to map the ESG performance of companies in real time. The platform detects false sustainability claims in a timely manner, says CEO Tanya Seajay.

Sustainable investing is popular, but some companies pretend to be more sustainable than they actually are. Avoiding greenwashing has proven difficult for traditional ESG data providers. “ESG rating providers typically only screen companies once a year based on publicly available financial information from the respective company, such as annual reports,” says Seajay.

“We are not that gullible and also rely the opinion of the community. Our software platform uses artificial intelligence to extract relevant information from Twitter and analyzes it. This provides a much better picture of the actual performance of companies in the areas of the environment, society and governance.’

The system generates real-time ESG scores, so that investors always have an up-to-date insight into the sustainability risks in the portfolio. If a company performs positive activities, the ESG score rises. And vice versa negative activities lower the score. “This way we are in an excellent position to identify greenwashing and woke washing.”. Woke washing, for example, is about companies that pretend to be an advocate of LGBTQ rights, but in fact only want to benefit from them. “People talk about this on social media and condemn those companies. That is why our software can very easily detect woke washing at a relatively early stage,” says Seajay.

Modern slavery

She points out, for example, the abuses at Boohoo. The British online fashion retailer was discredited in 2020 for exploiting its employees at one of its textile factories in Leicester. People had to work far below the minimum wage and in appalling conditions. The US government is investigating the presumption of modern slavery in the Boohoo factories. Several online stores, including Asos and Zalando, have banned the brand.

Seajay: “Traditional ESG data providers have completely overlooked these abuses. MSCI administered Boohoo another AA ESG rating in June. These parties do not look at information on twitter and other social media. Much earlier however, the problems in the factories had been a topic of discussion on Twitter, so our ESG ratings deteriorated as early as May. Thanks to MSCI’s positive judgment, Boohoo’s share price went up for a while, but then ended up in a nosedive after customers called for a boycott of the brand.”

She sees the same trend in the oil and gas sector, where traditional ESG suppliers are also lagging behind. “For some time now, on social media emerges the image that companies such as Shell and ExxonMobil do not take global warming seriously. There is an increasing pressure from shareholders to accelerate the transition from fossil fuels to sustainable energy. Even legal coercion exists to reduce CO2 emissions, just look at the judgment ruling in the climate case against Shell. Our platform helps to identify these risks in a timely manner.”

Greenwashing widespread

Seajay founded Orenda Software Solutions in 2015 in Nova Scotia, Canada. At the beginning of this year, SIX took a majority stake in Orenda. The platform now tracks 10,000 companies worldwide, including both listed and private companies. The software generates 3.5 million data points per day. Customers can integrate the data into their models via an API or download it daily.

According to Seajay, the data is very reliable. “Of course there are individuals who deliberately want to put a company in a bad daylight, but reactions from people who contradict this are always available too. Ultimately, the community provides a complete, accurate picture which is a lot more reliable than the information provided by the companies themselves.”

She points to a study earlier this year by the European Commission, which showed that half of European companies engage in greenwashing. Website screening revealed that 42% of sustainable claims were exaggerated, incorrect or deceptive. “The fact is that greenwashing is increasing and it is not concentrated in certain sectors, but it occurs across the entire economy. We just like to pretend to be better than we really are,” says Seajay.

Do you wish to attend the Sustainable Finance & Climate Risk at 16 and 17 september, you can enlist here as a participant. Or download the brochure (only in Dutch) for more information.

Verder lezen?

Wilt u meer weten over het Sustainable Finance & Climate Risk event? Laat uw e-mail achter en ontvang de gehele brochure met het complete programma direct in uw mailbox.