Print:

3 oorzaken van falende Agile-projecten

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Agile is hot. Steeds vaker worden ICT-projecten uitgevoerd op basis van een ‘Agile’ aanpak. Beschikbaar statistisch materiaal maakt duidelijk dat ICT-projecten die met gebruikmaking van een Agile-aanpak worden uitgevoerd vaker en sneller succesvol zijn. Die cijfers bevestigen dat het aantal Agile-projecten dat mislukt, relatief beschouwd geringer is dan de ‘klassieke’ projecten die met breed en zo volledig mogelijk uitgewerkte specificaties als startpunt worden uitgevoerd. Wat zijn dan de meest voorkomende oorzaken waardoor een Agile-project toch mislukt?

Cloud & Recht | IIR

 

Er zijn ‘Agile-projecten’ in soorten en maten, zoals projecten op basis van Scrum, XP (Extreme Programming) of Lean IT. In de opzet van zo’n project is sprake van de inzet van een zelfsturend team dat – idealiter – alle beslissingen neemt over de vraag welke software, site of app in welk tempo ontwikkeld moet worden en welke functionaliteiten daarbij prioriteit verdienen. Het meest nuttige en waardevolle dient als eerste ontwikkeld te worden en zal in een vroeg stadium van het project moeten worden opgeleverd. Zo komen eventuele fouten in het product vroegtijdig naar boven, wat latere beheer- en onderhoudskosten aanzienlijk vermindert. Technische complexiteit wordt tot beheersbare proporties terug gebracht.

Bovendien kan – makkelijker dan bij andere ontwikkelmethoden – in een Agile aanpak snel en adequaat worden ingespeeld op de veranderende wensen en behoeftes van de toekomstige gebruikers van de software, site of app. Flexibiliteit staat in een Agile-benadering dus voorop. Men spreekt bij Agile begrijpelijkerwijs dan ook wel van een Kameleonmethode.

Drie aandachtspunten die een Agile-project de kop kunnen kosten

1. Agile contracten

Het ligt dan ook voor de hand dat ICT-projecten in de praktijk in toenemende mate op een dergelijk flexibele manier worden opgezet. In de contractpraktijk leidt die ontwikkeling tot het steeds vaker maken en gebruiken van Agile-contracten. Iemand die gevraagd wordt zo’n contract te concipiëren, bijvoorbeeld een gespecialiseerd IT-jurist, staat niet zelden voor een lastige taak. Immers, het ‘eindproduct’ van een Agile-project kan op voorhand niet ten volle in het contract worden omschreven. Dat maakt het minder makkelijk dat een opdrachtgever de in het team betrokken IT-dienstverlener op het eindresultaat van het project in juridische termen kan ‘afrekenen’.  Onder de meer klassiek-georiënteerde juristen, die een sterke behoefte hebben aan een duidelijke en volledige beschrijving van het in het project te realiseren eindproduct, stuiten Agile-contracten om die reden soms op verzet.

Wel bevatten Agile-contracten meer dan eens een of meer zogeheten MVP-bepalingen (Minimum Viable Product), afspraken over de minimale functionaliteiten en eigenschappen die de software, website of app moet hebben om gebruikt of geëxploiteerd te kunnen worden. Dat maakt dat deze contracten geen ‘vrijheid-blijheid’ opleveren.

2. Hoger management als stoorzender

Ook Agile-project kunnen mislukken. De besluitvorming over wat ontwikkeld en getest moet worden gebeurt – zoals gezegd – idealiter binnen een zelfsturend team, dus niet door een hoger echelon van managers dat buiten het team staat. Sterker nog: interventies van het hogere management doorkruisen al snel een professionele en verantwoorde Agile-aanpak. Het management is dan een stoorzender en draagt niet zelden bij aan het mislukken van ICT. Niet alle organisaties zijn dus volwassen genoeg om Agile-projecten uit te voeren. Als de top van een bureaucratisch opererende organisatie te veel grip wenst te krijgen op een zelfsturend team en weinig verantwoordelijkheden binnen het Scrum-team belegt, dan versterkt dat de kwade kans op tegenvallende projectresultaten.

3. Rol van de contractjurist?

Papier is geduldig en de IT-werkelijkheid is weerbarstig. Daarom: de IT-jurist die een goed Agile-contract wenst te schrijven of te beoordelen, zal eerst en bovenal moeten onderzoeken of de organisatie voor wie het contract bestemd is, sowieso voldoende rijp is voor een Agile-aanpak. Laat je na dit te doen, dan wordt het Agile-contract  ‘a part of the problem’. In zo’n geval draagt de juristen bij aan het mislukken van ICT. Met praktijkkennis omtrent Agile-projecten op zak kan je echter teleurstellingen voorkomen. Een praktijkgerichte opleiding, met oog voor het raakvlak van techniek, organisatie en recht, kan daarbij goede diensten bewijzen.

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.