Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Institute for International Research (IKN B.V.) gevestigd te Amsterdam

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 64458482.

I. Algemene Bepalingen

Artikel 1. Definities

1.1 Voor elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, worden de volgende woorden en uitdrukkingen als volgt verklaard:

  • IKN: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid International Knowledge & Networking B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Kabelweg 37;
  • Bijeenkomst: alle door IIR georganiseerde bijeenkomsten, waaronder training, conferentie, incompany trainingen, seminar, forum, masterclass en/of congres;
  • Deelnemer: de natuurlijke persoon, die als deelnemer aan een van de bijeenkomsten van IIR is aangemeld;
  • Inschrijfgeld: de kosten voor deelname aan een Bijeenkomst exclusief BTW in Euro’s;
  • Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met IIR een overeenkomst heeft gesloten;
  • Annulering: als een Deelnemer of Wederpartij zich heeft ingeschreven voor een Bijeenkomst, de inschrijving door IIR geaccepteerd is en de Deelnemer of Wederpartij niet meer aan de Bijeenkomst wenst deel te nemen.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Indien en voor zover de Wederpartij niet dezelfde persoon is als de Deelnemer is de Wederpartij gehouden er voor in te staan dat de Deelnemer de verplichtingen nakomt welke volgens deze voorwaarden en de overeenkomst op de Deelnemer rusten.

2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de Wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle door IIR gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie aan de Wederpartij verplicht IIR niet tot aanvaarding van een inschrijving. Niet-aanvaarding wordt door IIR zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de Wederpartij ter kennis gebracht.

3.3 Inschrijvingen worden slechts dan geacht door IIR aanvaard te zijn, wanneer IIR een schriftelijke bevestiging heeft gezonden aan de Deelnemer. De overeenkomst met de Wederpartij komt door deze bevestiging tot stand.

3.4 Bij overschrijding van de inschrijvingslimiet voor een Bijeenkomst, wordt de ontvangstdatum van de aanmelding door IIR als selectiecriterium gehanteerd. De niet-toegelaten Deelnemer wordt daar zo spoedig mogelijk van in kennis gesteld.

3.5 Reservering van deelname aan een Bijeenkomst door de Wederpartij geldt slechts voor drie weken en vervalt na het verstrijken van die termijn.

3.6 IIR is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of gedeelte daarvan met de Wederpartij over te dragen aan een derde. De Wederpartij heeft dan het recht om de overeenkomst met IIR te ontbinden.

Artikel 4. Indeplaatsstelling

4.1 Het is een Deelnemer toegestaan zich te laten vervangen, mits dit aan IIR vóór aanvang van de Bijeenkomst schriftelijk bekend is gemaakt.

Artikel 5. Verandering van datum

5.1 Indien een Deelnemer verhinderd is op de ingeschreven datum van de Bijeenkomst, kan de Deelnemer IIR schriftelijk verzoeken om verandering van Bijeenkomstdatum.

5.2 De Deelnemer kan tot 1 maand voor aanvang van de Bijeenkomst kosteloos veranderen van Bijeenkomstdatum of annuleren overeenkomstig artikel 6 van deze voorwaarden. Indien de Deelnemer binnen 1 maand voor aanvang van de Bijeenkomst wil veranderen van datum van de Bijeenkomst krijgt de Deelnemer een tegoedbon ter waarde van de prijs van de Bijeenkomst exclusief BTW en kan de Deelnemer met deze tegoedbon zich inschrijven voor een andere Bijeenkomst. De Deelnemer krijgt dan niet zijn Inschrijfgeld gerestitueerd.

5.3 Indien de Wederpartij het inschrijfgeld nog niet betaald heeft op het moment van het verzoek om verandering van datum blijft de Wederpartij het inschrijfgeld verschuldigd aan IIR en ontvangt de Deelnemer dan na betaling een tegoedbon ter waarde van de prijs.

5.4 Bijeenkomsten vinden slechts doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname – uitsluitend ter beoordeling van IIR – kan IIR de Bijeenkomst afgelasten. In dit geval ontvangt de Wederpartij uiterlijk één week voor de veronderstelde aanvang van de Bijeenkomst bericht en zal het reeds betaalde Inschrijfgeld op verzoek van de Deelnemer worden gerestitueerd of verrekend met eventuele openstaande facturen.

Artikel 6. Annulering

6.1 Annulering van een overeenkomst dient per brief of email te geschieden.

6.2 Annulering tot 1 maand voor de datum van de Bijeenkomst is kosteloos.

6.3 Bij annulering binnen 1 maand voor de datum van de Bijeenkomst krijgt de Deelnemer een tegoedbon ter waarde van het Inschrijfgeld van de geannuleerde Bijeenkomst exclusief BTW. De Deelnemer kan deze tegoedbon gebruiken om aan een andere Bijeenkomst deel te nemen.

6.4 Indien de Wederpartij het inschrijfgeld nog niet betaald heeft op het moment van annulering van de overeenkomst blijft de Wederpartij het inschrijfgeld verschuldigd aan IIR en ontvangt de Deelnemer dan na betaling een tegoedbon ter waarde van de prijs.

Artikel 7. Tegoedbon

7.1 De tegoedbon is gedurende één jaar na uitgifte door IIR geldig. Daarna vervalt de tegoedbon.

7.2 De tegoedbon wordt op naam verstrekt en kan alleen door de Wederpartij worden gebruikt.

7.3 Indien de Deelnemer aan een Bijeenkomst wil deelnemen met een lager Inschrijfgeld dan de waarde van de tegoedbon, ontvangt de Deelnemer het verschil tussen de waarde van de tegoedbon en het Inschrijfgeld van de Bijeenkomst niet retour.

7.4 Indien de Deelnemer aan een Bijeenkomst wil deelnemen met een hoger Inschrijfgeld dan de waarde van de tegoedbon, ontvangt de Deelnemer een factuur voor het verschil tussen de waarde van de tegoedbon en het Inschrijfgeld van de Bijeenkomst.

Artikel 8. Betaling

8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling van het Inschrijfgeld uiterlijk 10 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn, onder vermelding van het factuurnummer, de naam van de Deelnemer, de naam van de Bijeenkomst en de bijeenkomstcode. De op het bankafschrift van IIR aangegeven valutadag is bepalend en wordt dus als dag van betaling aangemerkt.

8.2 Indien de overeenkomst tussen IIR en de Wederpartij binnen 10 dagen voor aanvang van de Bijeenkomstdatum tot stand komt dient betaling van het Inschrijfgeld uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van de bijeenkomst in bezit van IIR te zijn, onder vermelding van het factuurnummer, de naam van de Deelnemer, de naam van de Bijeenkomst en de bijeenkomstcode. De op het bankafschrift van IIR aangegeven valutadag is bepalend en wordt dus als dag van betaling aangemerkt.

8.3 Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan de Deelnemer de toegang tot de Bijeenkomst worden geweigerd, tenzij het verschuldigde bedrag alsnog contant wordt voldaan.

8.4 Alle door de Wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

8.5 Ingeval de Wederpartij:

a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,

b. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

c. Enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,

d. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

e. Overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,

Heeft IIR door het enkel plaatsvinden van een van bovengenoemde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de Wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

Artikel 9. Rente en kosten

9.1 Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

9.2 In geval van niet tijdige betaling door de Wederpartij zal IIR de daardoor te maken of veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de wederpartij vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% procent van het te vorderen bedrag.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 IIR is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door het geven van Bijeenkomsten, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal GBP 500.000 per gebeurtenis vermeerderd met het eigen risico dat IIR in verband met die verzekering draagt.

10.2 Indien als gevolg van een gebeurtenis genoemd in lid 1 meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de in datzelfde lid gestelde maxima overschrijden, is IIR slechts verplicht de vorderingen naar evenredigheid te voldoen. IIR is slechts aansprakelijk tot een maximum voor de in lid 1 genoemde gebeurtenissen van totaal GBP 750.000 per kalender jaar.

10.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering door de hiervoor genoemde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van IIR, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot de op dat moment door IIR bij de Deelnemer in rekening gebrachte en betaalde facturen, verbonden aan de desbetreffende overeenkomst.

10.4 Onder directe schade wordt in de zin van dit artikel uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die de Deelnemer heeft gemaakt om de prestatie van IIR aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

b. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;

c. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Deelnemer kan aantonen dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van dit artikel.

10.5 In geen geval is IIR aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, winstderving ten gevolge van het niet of niet naar behoren geven van de Bijeenkomst, het verlenen van andere diensten of voor enigerlei andere gevolgschade.

10.6 De totale aansprakelijkheid van IIR voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van IIR wordt uitgekeerd, doch in geen geval meer dan GBP 25.000.000 per gebeurtenis. Ten aanzien van aansprakelijk voor materiële beschadiging van goederen van derden geldt dat de aansprakelijkheid in geen geval meer zal bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van IIR wordt uitgekeerd, doch in geen geval meer dan GBP 10.000 per gebeurtenis.

10.7 Schadeclaims moeten onverwijld, doch in elk geval binnen 1 (één) jaar na afloop de Bijeenkomst bij IIR schriftelijk zijn gemeld.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Wanneer wij ten gevolge van overmacht moeten afwijken van de overeengekomen trainingsdatum, -datum en/of tijd, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel daaruit voortgekomen schade, als reiskosten en niet gewerkte uren. Onder overmacht wordt hier verstaan: iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die IIR niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van IIR, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van IIR komt, waardoor IIR zich genoodzaakt acht van datum, locatie of tijd af te wijken, zoals -maar niet limitatief- verhindering van docenten, sprekers of presentatoren door ziekte.

Artikel 12. Conferentiemap

12.1 Indien beschikbaar kan de conferentiedocumentatie online komen te staan. Na betaling van de factuur verstuurt IIR een inlogcode per email.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 De door IIR verzamelde persoonsgegeven worden in het kader van de bedrijfsvoering van IIR verwerkt, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude of onregelmatigheden, de klachtbehandeling en geschilbeslechting, marktonderzoek en persoonlijke benadering van de Wederpartij en Deelnemers om informatie over de Bijeenkomsten van IIR onder de aandacht te brengen, het bevorderen van een efficiënte inrichting van IIR.

13.2 De Wederpartij en de Deelnemer hebben een inzage- en correctierecht met betrekking tot de over hen opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast heeft de klant de mogelijkheid bezwaar te maken bij IIR tegen nader aan te geven verwerkingen.

13.3 IIR verstrekt slechts gegevens aan derden indien wettelijke voorschriften daartoe verplichten, op grond van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de Wederpartij en de Deelnemer daarmee niet onevenredig wordt geschaad en/of indien IIR de rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst of een gedeelte daarvan overdraagt aan een derde in de zin van artikel 3.6.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Alle geschillen, tussen partijen voortvloeiende uit de overeenkomst of daarmede in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen in eerste instantie worden berecht door bevoegde rechter te Amsterdam.

14.2 Deze algemene voorwaarden alsmede alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht

II. Incompany training

15. De in dit hoofdstuk “incompany training” vermelde bepalingen zijn, naast de artikelen 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 13, en 14 van de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien IIR een incompany training verzorgt bij een wederpartij. De overige Algemene Bepalingen zijn niet van toepassing.

Artikel 16. Annuleren incompany training

16.1 Annulering van een overeenkomst dient per brief of email te geschieden.

16.2 Annulering in de periode tussen het tot stand komen van de overeenkomst en 1 maand voor de datum van de incompany training is de Wederpartij 40% van de overeenkomen prijs verschuldigd aan IIR.

16.3 Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor de datum van de Bijeenkomst is de Wederpartij 80% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan IIR.

16.4 Bij annulering binnen 2 weken voor de datum van de Bijeenkomst is de Wederpartij 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan IIR.

Artikel 17. Wijzigen datum incompany training

17.1 Indien de Wederpartij de datum van de incompany training wil wijzigen geldt de regeling op grond van artikel 16 (annuleren incompany training) van deze algemene voorwaarden.

17.2 IIR heeft het recht om de datum van de incompany training te wijzigen.

III. Sponsoren

18. De in dit hoofdstuk “sponsoren” vermelde bepalingen zijn, naast de artikelen 1, 3.1, 3.2, 3.6, 9, 10, 11 13, en 14 van de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien IIR overeenkomst sluit met de Wederpartij over sponsoring. De overige bepalingen van de Algemene Bepalingen zijn niet van toepassing.

Artikel 19. Betaling

19. 1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling van de factuur uiterlijk 30 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn, onder vermelding van het factuurnummer, de naam van de Bijeenkomst en de bijeenkomstcode. De op het bankafschrift van IIR aangegeven valutadag is bepalend en wordt dus als dag van betaling aangemerkt.

19.2 Indien de overeenkomst tussen IIR en de Wederpartij binnen 30 dagen voor aanvang van de Bijeenkomstdatum tot stand komt dient betaling van de factuur uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van de bijeenkomst in bezit van IIR te zijn, onder vermelding van het factuurnummer, de naam van de Bijeenkomst en de bijeenkomstcode. De op het bankafschrift van IIR aangegeven valutadag is bepalend en wordt dus als dag van betaling aangemerkt.

19.3 Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan de sponsor en de genodigde(n) toegang tot de Bijeenkomst worden geweigerd, tenzij het verschuldigde bedrag alsnog contant wordt voldaan.

19.4 Alle door de Wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

19.5 Ingeval de Wederpartij:

a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,

b. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

c. Enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,

d. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

e. Overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,

Heeft IIR door het enkel plaatsvinden van een van bovengenoemde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de Wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

Artikel 20. Fotografie

Op onze events en trainingen worden foto’s gemaakt. Door deel te nemen aan onze events of trainingen geeft u toestemming voor het gebruik van deze foto’s voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. Wilt u liever niet op de foto? Geef dit dan zelf aan bij de fotograaf of een van onze medewerkers.